Kártérítés

DSC_9726_

Kártérítésnek két fő csoportjával foglalkozunk

KÖZLEKEDÉSI BALESETEK

Ha közlekedési baleset során súlyos sérüléseket, netán maradandó fogyatékossággal járó sérülést szenvedett el, elvesztette hozzátartozóját, önnek teljes és feltétlen kártérítés jár. Ennek fő feltételei: legyen tényleges kár (ez lehet gépjárművében illetve egyéb vagyontárgyaiban bekövetkezett kár, gyógykezelés költségei stb.) de lehet sérelemdíjként megállapítható kár is (ez tipikusan a lelki szenvedés, fizikai fájdalom, gyász, maradandó fogyatékosság miatti életvezetés megváltozása).

 

 

A másik fő feltétel, hogy legyen tényleges és vétkes károkozó, de a káreseményt elszenvedheti akár úthiba (kátyú) miatt is. Súlyos testi sérüléssel járó (nyolc napon túl gyógyuló sérülés) vagy még súlyosabb következményekkel járó közlekedési baleset esetében, az elkövető ellen büntetőeljárás indul, az okozott sérülés és egyéb kár súlyosságától függően illetőleg esetleges ittas vagy bódult állapotban történő elkövetésfüggvényében súlyos büntetésre számíthat. Ez az Ön számára maximum erkölcsi elégtételként szolgálhat, azonban ettől Önnek nem feltétlenül jár az Önt megillető kártérítési összeg. Az elkövető és ügyvédje adott esetben mindet megtesz azért, hogy mentesüljön, illetőleg minél alacsonyabb kártérítési összeg terhelje a büntetőjogi következményeken túl.

Az eljárás hosszadalmas és bonyolult, és két részre osztható, a büntető eljárásra, illetőleg általában külön kártérítési perre. Önt – mint sértettet – már a büntetőeljárásban is jogok illetik meg, amely jogok érvényesítésének elmulasztása alapvetően meghatározza kártérítési igényét, de a büntetőeljárás után általában külön is érvényesítheti kártérítési igényét. Az elszenvedett kár – főleg ha haláleset avagy maradandó sérülés – pénzzel nem orvosolható, azonban ez az egyetlen mód amivel ellentételezhető az Önt ért hátrány. A jog azonban nem egyenlő az igazsággal, ezért ha Ön nem teszi meg a megfelelő jogi lépéseket jogai érvényesítése érdekében, akkor nem, vagy nem az Önt megillető kártérítési összeget fogja kapni. Jogai érvényesítéséhez viszont szakszerű ügyvédi képviseletre van szüksége az egész eljárás során.

A Szuper és Társai Ügyvédi Iroda közlekedési kártérítési és biztosítási jogban jártas ügyvédi iroda. Megbízás esetében teljes jogi képviseletet biztosítunk Önnek, a büntetőeljárásban sértetti képviseletét ellátjuk. Az esetek jó részében a károkozóval kártérítés gyanánt meg lehet egyezni, így egy hosszabb és költséges peres eljárás elkerülhető. Ez már a büntetőeljárás folyamatában is lehetséges un. közvetítői eljárás keretén belül, de a büntetőeljárás befejezése után is lehetséges un. peren kívüli egyezség megkötése. Ez általában egy hosszabb tárgyalási folyamat eredménye, és gyakran a sértett és a károkozó ügyvédjeik közreműködésével érvényesítik érdekeiket.

Az egészség romlása, a balesettel kapcsolatos okozati összefüggés és a követelhető kárösszeg sok esetben szakértői kérdés, ezért igazságügyi orvosszakértő illetőleg műszaki vagy biztosítási szakértő bevonása általában szükséges. Irodánk amennyiben szükséges megfelelő igazságügyi szakértői vélemény beszerzéséről gondoskodik. A kártérítés lehet egyösszegű, vagy életjáradék szerű illetve e kettő kombinációja. Az amúgy is bonyolult eljárást tovább árnyalhatja a különböző biztosító társaságok szerepe a kártérítésnél, így a kártérítés érvényesítéséhez szükséges a biztosítási jogban való megfelelő jártasság is.

A megállapodott avagy bíróság által megítélt összeg sem kerül automatikusan kifizetésre, ezért ennek érdekében gyakran különböző végrehajtási eljárások során kell lépéseket tenni. Tehát nem túlzás azt állítani, hogy ebben az összetett és bonyolult eljárásban a megfelelő ügyvédi közreműködésen több milliós kártérítési összeg múlik. Az Önnek járó kártérítés módját és összegét ne bízza a véletlenre!

ORVOSI MŰHIBAPER

Az orvosi műhibaperek az orvosi és jogi szakma határterületén fekszenek, ezért ellátásuk speciális szakmai ismereteket igényel, hiszen a jogi tudás mellett orvosi tudásra is szükség van. Az orvosi műhibák jogi megítélését illetően a polgári törvénykönyv tág mérlegelést engedő gumiszabálya áll rendelkezésre (Ptk. 6:519. § Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.)

Hazánkban évente több mint száz orvosi műhibaper indul és végződik, évi kettőmilliárd forint pertárgyértékben. Felmérések szerint a betegek 90%-a meg sem kísérli az igényérvényesítést, pedig a kellően előkészített ügyek rendre, sikeresen végződnek.

Az orvosi műhibaperek területén különösen nagy súllyal bír az irányadó ítélkezési gyakorlat, a képviselet eredményes ellátásához ezért szükséges a több mint ezer korábbi ügyben született több ezer bírói ítélet ismerete.Az egészségügyi intézmények általában nem kívánnak peren kívül megegyezni. Csak az egészségügyi szolgáltató perelhető, a felelősségbiztosítója közvetlenül nem. A per nem a legalsó szinten, hanem a törvényszékeken indítható, másodfokú bíróságként az ítélőtáblák járnak el (ahol bevett joggyakorlat uralkodik), az ügyek sok esetben a Kúriára is eljutnak.

Az orvosi műhibaperekben ténykérdések, orvosi kérdések és jogkérdések szerepelnek. Az orvosi kérdések vonatkozásában a bíró orvos-szakértők véleményére van utalva („szakértői perek”). A jogi kérdésekre a jogszabályok nem adnak választ, más orvosi műhibaperek ismerete szükséges. Az orvosi műhibaperek területén kvázi precedensjog uralkodik. Több mint ezer korábbi ügyben született több 1000 ítélet ismeretében lehetséges a siker.

Kellő hozzáértés hiányában az orvosi műhibaperek hosszú évekig elhúzódhatnak. Az ügyvédi munka peres képviseletben ölt testet, ahol az orvosi és jogi tudás mellett a megfelelő tárgyalótermi jelenlét és a polgári eljárásjogban való jártasság elengedhetetlen. Az elérhető kártérítés nagyban függ a bíró mérlegelésétől, a bírókat az összegszerűségben is a korábbi hasonló ügyek orientálják. Az ilyen ügyekben elengedhetetlen orvosszakértők közreműködése, az ügyekben előzetes orvosi vélemények beszerzéséről gondoskodunk.

A kártérítés összege az esetek súlyosságától függően igen eltérő, de milliós nagyságrendekről van szó. A kártérített személyek köre lehet maga az elszenvedő, vagy hozzátartozója.

AZONNAL SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

KÉRJE SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓNKAT 
KÉRÉSÉRE VISSZAHÍVJUK

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06 20 393 49 44 (0-24)
info@szuperugyved.eu

SZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ, JOGI TANÁCSADÁS: Meghallgatjuk, iratait áttekintjük, és részletesen tájékoztatjuk Önt kilátásairól, lehetőségeiről.A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett jogászaink segítségét.